Kaats Financieel Advies

 • Dichtbij
 • Persoonlijk
 • Deskundig
 • Betrouwbaar

 

Privacyverklaring van Kaats Financieel Advies

 • Wie zijn wij.

 

  1. Kaats Financieël Advies is aangewezen als verwerker van persoonsgegevens voor de behandeling van bemiddeling in Schadeverzekeringen, hypotheken, levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, spaarproducten, leningen, zorgverzekering.
 • Welke gegevens verwerken wij van u.

 

 1. Wanneer u of uw werkgever 1 van de bovenvermeld bij punt.1 door Kaats Financieel Advies een bemiddeling tot stand komt.

NAW gegevens.

Als u door Kaats Financieël Advies een bemiddeling tot stand laat brengen bij een  verzekeringsmaatschappij dan hebben wij in ieder geval uw contact gegevens nodig( naam , Adres, woonplaats Telefoonnummer, e-mail adres)

Financiële gegevens.

Uw banknummer verwerken wij als er door bemiddeling van Kaats Financieel Advies een overeenkomst wordt opgemaakt met een verzekeringsmaatschappij voor het afgenomen product. Bij een hypotheek / spaar product en of lening zal hier ook sprake zijn van inkomensgegevens en BSN nummer.

Aanvullende gegevens.

Voor bepaalde producten zullen er aanvullende informatie benodigd zijn bijv. kenteken bij een       motorrijtuigenverzekering of gezondheidsvragen bij een inkomensverzekering( deze worden door de maatschappij waar het product wordt bemiddeld naar uw toegezonden worden).

Gegevens over contact met ons.

Wij verwerken gegevens over het contact wat u met ons heeft/ had.

Waarover het contact ging( product, advies, bemiddeling, servicegesprek, e-mail, klacht, informatie.)wanner het contact was en hoe het contact was.

 • Hoe komen wij aan uw gegevens. 

 

  1. De gegevens die benodigd zijn voor bemiddeling van het afgenomen product zullen wij bij u opvragen , heeft de maatschappij waar product wordt ondergebracht meer informatie van u benodigd dan zullen wij dat aan u vragen voor behandeling van de gestelde vragen vanuit de maatschappij.
 • Waarom verwerken wij uw gegevens.
 • Voor uitvoering van onze dienstverlening naar u en naar een maatschappij.
 • Marketing activiteiten,
 • Wij houden u graag op de hoogte. Bijv. d.m.v. e-mail , nieuwsbrieven, of met gepersonaliseerde advertentie, brieven , e-mail of via WhatsApp.
 • Fraude.
 • Bij fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik zullen wij de daarvoor afgesloten product melden bij de maatschappij waar het product is aangevraagd en of afgesloten

 

 • Wat is de rechtsgrond om uw gegevens te verwerken.Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

 

 1. U heeft toestemming* gegeven
 2. De verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van bemiddeling van de overeenkomst, bijv. voor een verzekeringsovereenkomst hypotheek overeenkomst, etc.
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting* bijv. het opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren.
 4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijv. wanneer we een onderzoek laten doen naar mogelijke fraude. hierbij maken we een belangenafweging tussen gerechtvaardigd belang van ons of derden van uw belang. Deze belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we u zoveel mogelijk.
 • Toestemming:
 • We vragen alleen toestemming als dat nodig is voor verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u ten alle tijden weer intrekken , dit kan telefonisch of via schriftelijk berichtgeving, indien van belang zullen wij wel een bewaartermijn handteren van 15 jaar.
 • Wettelijke verplichting.
 • Voor financiële dienstverlener ,bemiddelaar gelden diverse wettelijke verplichtingen zo zijn we bijv. verplicht u te identificeren als u een product wenst af te neme via bemiddeling bij Kaats Financieël Advies. Het niet verstrekken van de gevraagde gegevens kan voor u gevolgen hebben , als u zich niet kan identificeren dan kunnen wij geen bemiddeling tot stand brengen met een maatschappij voor het door u gevraagde product. Als wij van u geen of onjuiste gegevens over uw strafrechtelijke verleden ontvangen dan kunnen wij geen bemiddeling tot stand brengen, of indien er al een overeenkomst is gesloten aan de hand van onjuiste verstrekte informatie , mogen wij deze beëindigen.
 • Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

 

  1. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passende beschermingsniveau te waarborgen.
 • Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

 

  1. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen en moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een uitgebreide termijn. Polis en klantdossier bijvoorbeeld bewaren wij minimaal 15 jaar na beëindiging van de relatie met Kaats Financieel Advies. De specifieke bewaartermijn kunnen per merk verschillen.
 • Met wie delen we uw gegevens? 

 

  1. Met diverse verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers waarvoor er een bemiddeling van het af te nemen product moet plaatsvinden van uw gevraagde product.
 • Wat zijn uw rechten.
 • gegevens inzien of verbeteren.
 • U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen en/of verwijderen.
 • Identiteitsbewijs, voor sommige producten zonder doorhalingen van pasfoto en BSN nummer en de producten waar we die gegevens niet voor nodig hebben zullen wij u dat berichten dat een kopie van legitimatiebewijs met doorhaling van foto en BSN

 

Gegevens laten verwijderen en het recht om vergeten te worden.

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij hebben van u te laten wissen/ verwijderen. Dit is het geval indien:

De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de door u afgenomen producten waardoor bemiddeling tot stand is gekomen vanuit Kaats Financieel Advies.

U de toestemming voor verwerken heeft ingetrokken

Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.

Er een wettelijke verplichting is om u persoonsgegevens te wissen.

Het recht tot vergeten te worden is geen absoluut terecht.

Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen / verwijderen zullen wij de redenen waarom wij uw verzoek niet zullen afhandelen.

Beperking van de verwerking.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons verwerkt mogen worden.

Overdracht van de gegevens.

U heeft het recht om en kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor uitvoering van bemiddeling van een product / overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op basis van u toestemming. Het gaat hier alleen over persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

 

Recht van bewaar.

U heeft ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons rechtvaardig belang of het rechtvaardig belang van een derde. In dat geval zullen wij niet langer uw gegevens verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.